Inne podejście Junga

Inne podejście Junga

Inne podejście Junga

Jung, rozwijając swe koncepcje psychologiczne, zmienił definicje niektórych pojęć Freuda. Ego, na przykład, opisał jako zbiór obrazów, który konstytuuje ośrodek świadomości człowieka i wydaje się mieć bardzo wysoki stopień ciągłości i tożsamości. Dla Junga ego stanowiło „zbiór autonomiczny” będący w centrum świadomości. Widać zatem, że podczas gdy ego, według Freuda, tworzy wszystkie składniki świadomej osobowości, zdaniem Junga jest ono tylko osią ludzkiej tożsamości, owym Ja, świadomość zaś jest przejawem wiedzy człowieka o istnieniu własnym i świata zewnętrznego. Innym Freudowskim pojęciem, któremu Jung nadał nowe znaczenie, jest „libido”. Zdaniem Freuda słowo to oznaczało cały zbiór instynktów seksualnych człowieka. Dla Junga opisywało ono energię procesów życiowych. Jung często używał wymiennie dwóch terminów na opisanie energii działającej w psychice. Jeden to libido, a drugi – energia psychiczna. Główna różnica w koncepcjach Freuda i Junga dotyczących libido polegała na tym, że Jung używał szerszego i bardziej elastycznego pojęcia energii. Według niego libido, czyli energia psychiczna, ma dwa aspekty. Jeden to energia kosmosu, a drugi – energia przejawiająca się głównie w psychice człowieka.

Komentarze: